Сектор за здравствена екологија, Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици

Сектор за контрола и следење на заразни болести,  Одделение за СИДА и сексуално преносливи инфекции, тропски и карантински болести, 2013

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразните болести,  2015 годинa

 

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразните болести,  2015 годинa

 Сектор за здравствена екологија, 2014 година

Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација

Програмски задачи изготвени од Секторот за промоција, анализа и следење на незаразните болести во 2012 година

Програмски задачи изготвени од Секторот за промоција, анализа и следење на незаразните болести во 2011 година

Програмски задачи изготвени од Секторот за промоција, анализа и следење на незаразните болести во 2010 година

Публикации од Секторот за здравствена екологија