Сектор за контрола и следење на заразни болести

Сектор за контрола и следење на заразни болести, Одделение за СИДА и сексуално преносливи инфекции, тропски и карантински болести, 2013

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2016 ГОДИНА

 И З В Е Ш Т А Ј ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНA

И З В Е Ш Т А Ј ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, СПРЕЧУВАЊЕ И СУЗБИВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2017 ГОДИНА

 

 

Сектор за логистика и општо правни работи

Сектор за логистика и општо правни работи, Oдделение за финансиско-сметководствени работи

Финансиски извештај за годишна сметка 2016

Финансиски извештај за годишна сметка 2017

 

 

Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација,

·          Регистар за шеќерна болест, 2015

·         Амбулантно поликлинички морбидитет во Република Македонија, 2016

·         БОЛНИЧКИ МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2016

·         Морталитет во Република Македонија, 2016 година

 

·         Здравствен карта на Република Македонија за 2016 година

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА II ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА III ДЕЛ (мак.)

 

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ  (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА II ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА III ДЕЛ (алб.)

 

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ  (анг.)

 

КАДАР во здравствени установи во Република Македонија во 2016

 

Сектор за промоција, анализа и следење на незаразни болести

 

2018 годинa

 

Годишни извештаи:

 

 

Сектор за здравствена екологија

2017 година

2018 година

 

Сектор за здравствена екологија, Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици