Центар за статистичка обработка на здравствени податоци, публицистика и едукација

Здравствена карта на Република Македонија за 2017 година

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА I ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА II ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА III ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА I ДЕЛ  (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА II ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА III ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2017 ГОДИНА I ДЕЛ  (анг.)

Здравствена карта на Република Македонија за 2016 година

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА II ДЕЛ (мак.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА III ДЕЛ (мак.)

 

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ  (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА II ДЕЛ (алб.)

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА III ДЕЛ (алб.)

 

 

ЗДРАВСТВЕНА КАРТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИJА 2016 ГОДИНА I ДЕЛ  (анг.)