2022 Tema: Familjet dhe urbanizimi

Urbanizimi është një nga megatrendet më të rëndësishme të cilat i japin formë botës tonë, jetës tonë dhe mirëqenies së familjeve në mbarë botën.

Urbanizimi i qëndrueshëm lidhet me arritjen e disa “Qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm”, siç janë:

QZHQ – 1 (Botë pa varfëri);

QZHQ – 3 (Shëndet të mirë dhe mirëqenie);

QZHQ –10 (Zvogëlim i pabarazive brenda dhe mes vendeve); dhe

QZHQ -11 (Qytete dhe komunitete të qëndrueshme).

Këto qëllime për zhvillim të qëndrueshëm varen nga ajo se sa mirë do të menaxhohet urbanizimi në favor të familjeve dhe përmirësimit të mirëqenies të të gjitha brezave që jetojnë në qytete.

Tema e këtij viti “Familjet dhe urbanizimi” ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e politikave të qëndrueshme urbane të përshtatshme për familjen.

Megatrendet dhe ndikimi i tyre tek familjet

Përgatitjet për 30-vjetorin e shpalljes së Vitit Ndërkombëtar të Familjes, 2024 (IYF + 30), fokusohen në megatrendet dhe ndikimin e tyre tek familjet. Fokusi i megatrendeve të përzgjedhura, duke përfshirë këtu ndryshimet teknologjike, migracionin, urbanizimin, ndryshimet demografike dhe klimatike, synon të lehtësojë analizën e ndikimeve të tyre në jetën familjare dhe të rekomandojë politika të përgjegjshme të orientuara kah familja, me qëllim që të mund të shfrytëzohen aspektet pozitive të atyre tendencave dhe të ndalohen efektet negative të tyre.

Pandemia e koronavirusit dhe ndikimi i saj tek familjet

Duke filluar si një krizë shëndetësore, pandemia COVID-19 ka pasur efekte të paprecedentë në shumë fusha të jetës, duke përfshirë ekonominë, arsimin dhe ushqimin. Pandemia ndikoi negativisht në mirëqenien e familjes, balancën punë-familje, barazinë gjinore dhe aspekte të tjera të jetës familjare.

Historia

Gjatë viteve 1980, Kombet e Bashkuara filluan të fokusoheshin te çështjet familjare. Në vitin 1993, bazuar në rekomandimet e Këshillit Ekonomik dhe Social, Komiteti për Zhvillimin Social, në rezolutën e tij mbi rolin e familjes në procesin e zhvillimit (1983/23), i kërkoi Sekretarit të Përgjithshëm të rrisë ndërgjegjësimin e vendimeve. krijuesit dhe publikut për problemet dhe nevojat e familjes, si dhe mënyrat efektive për plotësimin e këtyre nevojave.

Gjatë viteve 1980, Kombet e Bashkuara filluan të fokusohen tek çështjet që kanë të bëjnë me familjen. Në vitin 1993, bazuar mbi bazë të rekomandimeve të Këshillit Ekonomik dhe Social, Komisioni për Zhvillim Social, në rezolutën e tij mbi rolin e familjes në procesin e zhvillimit (1983/23), i kërkoi Sekretarit të Përgjithshëm që të ngrihet ndërgjegjësimin tek vendimmarrësit dhe publiku për problemet dhe nevojat e familjes, si dhe mënyrat efektive për plotësimin e këtyre nevojave.

Në Rezolutën 1985/29 të datës 29 maj të vitit 1985, Këshilli Ekonomik dhe Social ftoi Asamblenë e Përgjithshme të shqyrtojë mundësinë që në seancën e dyzet e një të saj të vendoset në rend dite një pikë e titulluar “Familjet në procesin e zhvillimit”, në mënyrë që nga Sekretari i Përgjithshëm të kërkohet që të iniciojë një proces për të ngritur ndërgjegjësimin global për çështjet që prekin qeveritë, organizatat ndërqeveritare dhe joqeveritare dhe opinionin publik.

Më pas, bazuar në rekomandimet e Komisionit për Zhvillimin Social, të formuluara në seancën e 30-të, Asambleja ftoi të gjitha vendet që të shprehin qëndrimet e tyre për shpalljen e mundshme të Vitit Ndërkombëtar të Familjes dhe të japin komentet dhe sugjerimet e tyre.

Këshilli gjithashtu i kërkoi Sekretarit të Përgjithshëm t’i paraqesë Asamblesë së Përgjithshme në sesionin e saj të dyzet e tretë një raport gjithëpërfshirës, ​​bazuar në komentet dhe propozimet e Shteteve Anëtare për shpalljen e mundshme të një viti të tillë, si dhe mënyra dhe mjete të tjera për përmirësimin e pozitës dhe mirëqenies të familjes dhe për intensifikimin e bashkëpunimit ndërkombëtar si pjesë e përpjekjeve globale për promovimin e progresit dhe zhvillimit shoqëror.

Në rezolutën 44/82 të datës 9 dhjetor të vitit 1989, Asambleja e Përgjithshme e shpalli këtë vit për Vit Ndërkombëtar të Familjes.

Në vitin 1993, Asambleja e Përgjithshme me rezolutën (A/RES/47/237) vendosi që 15 maji të shënohet si Dita Ndërkombëtare e Familjes. Kjo ditë jep mundësi të të ngrihet vetëdijësimi për çështjet që kanë të bëjnë me familjen dhe të nxirren në pah njohuritë për proceset sociale, ekonomike dhe demografike të cilat i tangojnë familjet.

Në 25 shtator të vitit 2015, 193 vende anëtare të Kombeve të Bashkuara njëzëri miratuan Qëllimet për Zhvillim të Qëndrueshëm.  Kjo është përmbledhje e 17 qëllimeve që kanë për qëllim të eliminojnë varfërinë, diskriminimin, keqpërdorimin dhe vdekjet e parandalueshme, të parandalojnë shkatërrimin e mjedisit jetësor dhe të vendosin një epokë të re të zhvillimit për të gjithë njerëzit në mbarë botën. Familjet, politika dhe programet e orientuara kah familjet kanë në rëndësi qenësore për arritjen e shumë nga këto qëllime.

 

Përgatiti:

DEPARTAMENTI I PROMOVIMIT TË SHËNDETIT DHE I NDJEKJES SË SËMUNDJEVE