• Zbaton veprimtari edukativo-shëndetësore nëpërmjet përpilimit të programeve republikane specifike dhe globale për edukim shëndetësor;
  • Organizon dhe zbaton fushata promovuese shëndetësore, punëtori edukative, tribuna dhe manifestime të tjera;
  • Ndjek realizimin e tyre dhe bën vlerësimin e rezultateve;
  • Planifikon dhe koordinon aksione për promovimin e shëndetit;
  • Bashkëpunon me OBSH-në për realizimin e aktiviteteve që kanë si qëllim promovimin e shëndetit;
  • Mundëson ndihmesë profesionale dhe metodologjike;
  • Merr pjesë në veprimtarinë edukative dhe edukimin e kuadrove shëndetësore të të gjitha profileve, nga lëmia e edukimit shëndetësor;
  • Bashkëpunon ngushtë me mjetet për informim të publikut, organizatat humanitare, shoqatat dhe asociacionet nga vendi dhe bota;
  • Realizon veprimtari publicistike duke përgatitur publikime dhe materiale shëndetësore edukative (udhëzues, pamfleta, etj.);
  • Zbaton projekte hulumtivo-shkencore nga fusha e shëndetësisë.

 

Udhëheqës departamenti: Prof. dr. Elena Qosevska – specialiste e mjekësisë sociale

 

Tel.02/3125-044 lokali 230