Adresa:

rr Divizioni i 50-të nr. 6

1000 Shkup

Republika e Maqedonisë së Veriut

 

Kontakt:

Adresa elektronike: info@iph.mk

Telefon: +389 (0)2 3125 044

Faks: +389 (0)2 3 223 354

Web faqja: http://www.iph.mk

 

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK NË ISHP INSTITUTI I SHËNDETIT PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT- SHKUP

Në faqen e internetit www.iph.mk të ISHP ISHPRMV-së , në pajtim me veprimtarinë e tij do mund të gjeni këtë listë me informacione:

1.    Informacione që burojnë nga legjislacioni ekzistues: Ligji për mbrojtje shëndetësore, Ligji për evidencë në fushën e shëndetësisë, Ligji për sigurim shëndetësor, Ligji për shëndetin publik (Gazeta zyrtare e RMV-së nr.22/2010)
2.    Raporti për realizimin e programit nacional për shëndetin publik në fushën e veprimtarisë sanitaro- higjienike, që përfshin informacion për rregullshmërinë shëndetësore të ujit të pijshëm dhe ushqimit, rregullshmërinë shëndetësore të ujërave sipërfaqësore dhe liqeneve natyrore, gjendjen me të ushqyerit e popullatës dhe vlerat biologjike të të ushqyerit të disa grupeve të caktuara të popullatës

3. Raporti për rastet e raportuara me sëmundje infektive

4.    Raporti për rastet e raportuara të të sëmurëve me brucelozë
5.    Raporti për rastet me SIDA
6.    Raporti për imunizimin e detyrueshëm kundër sëmundjeve infektive
7.    Harta e shëndetësisë e RMV-së
8.    Kuadrot në institucionet shëndetësore në RMV-së
9.    Shërbimet specialistike në RMV-së
10.    Rrjeti i institucioneve shëndetësore spitalore në RMV-së
11.    Morbiditeti ambulator poliklinik në RMV-së
12.    Morbiditeti spitalor në RMV-së
13.    Gjendja me sëmundjet e sistemit të qarkullimit të gjakut në RMV-së
14.    Neoplazmat malinje në RMV-së
15.    Regjistri për diabetin në RMV-së
16.    Regjistri për kancerin në RMV-së
17.    Mortaliteti në RMV-së (Burimi: ESHS; Përpunoi: Instituti i shëndetit publik i RMV-së)
18.    Informacion për llojet e analizave që kryhen në laboratorët e ISHP Instituti i shëndetit publik i RMV-së.
19.    Informacione që kanë të bëjnë me gjendjen shëndetësore dhe mbrojtjen shëndetësore të popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në përgjithësi, dhe në veçanti sipas kategorive të veçanta të popullatës (fëmijë, gra, gra në periudhën reproduktive, persona të moshuar, persona me nevoja të veçanta, etj.)
20.    Informacione dhe analiza që kanë të bëjnë me tendencat dhe gjendjet me morbiditetin dhe mortalitetin nga sëmundje të caktuara ose nga grupe të caktuara të sëmundjeve (sëmundje kardiovaskulare, neoplazma malinje, lëndime, sëmundje të sistemit respirator, çrregullime dhe sëmundje mendore)
21.    Informacione për rezultatet e hulumtimeve shkencore të realizuara që kanë të bëjnë me sjelljet ndaj shëndetit të popullatës në përgjithësi ose në veçanti sipas kategorive të veçanta të popullatës
22.    Informacione për fushatat e realizuara, aksionet për promovim të shëndetit, zbulim të hershëm të sëmundjeve (skrining për kancerin, skrining për hipertensionin dhe faktorëve të tjerë të rrezikut për shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare, etj),
23.    Informacione dhe rekomandime për stil të shëndetshëm të të jetuarit përgatitur nga ISHPRMV-së në formë të materialeve profesionale ose në formë të materialeve promovuese – fletushka, doracakë, postera, etj.

24.Informacione për tema dhe rezultate nga punëtori edukative, konferenca për shtyp të organizuara nga ISHPRMV-së, me rastin e disa ditëve, javëve, muajve të shënuar

25.    Raport dhe Program të punës së ISHPRMV-së në kuadër të të gjithë raportit dhe programit për punë.

 

Llogaria e trezorit – ISHP ISHPRMV-së –

100000000066005

Banka Popullore e RMV-së

Llogaria e përdoruesit buxhetor: 6602500053-531-56

Shifra e të hyrave: 723819

NVT (Numri i vetëm tatimor): 4030982108064

 

Numra kontakti për informacione për personat juridik dhe fizik  – 02/3125 044

 • Drejtor – Ass. Shaban Memeti – lokali 101
 • Këshilltarë:

Prof. dr. Elisaveta Stikova – lokali 105

Prof. dr. Azis Pollozhani – lokali 105

Prof. dr. Fimka Tozija – lokali 110

Prof. dr. Dragan Gjorgjev – lokali 221

 

 • Laboratori për analizë të ujit – pranimi i mostrave: lokali 119 dhe 116
 • Laboratori për analizë të ushqimit – pranimi i mostrave: lokali 290
 • Laboratori i mikrobiologjisë, mostra dhe rezultate: lokali 289
 • Virusologjia (këshillimore/informacion…): lokali 112  dhe 231
 • Kursi për higjienë të ushqimit – Marta Ziba Rashidi lokali 103
 • Dhënia e certifikatave/licencave – lokali 117
 • Sekretaria – lokali 213

 

Sektori i logjistikës dhe çështjet financiare ligjore – 

 • Departamenti për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte
 • Departamenti i çështjeve ligjore dhe të veprimtarisë normative-lokali 115 dhe 126
 • Departamenti i kontabilitetit – çështjet financiare dhe kërkesat analitike-lokali 115
 • Departamenti i burimeve njerëzore, marrëdhënieve me publikun dhe logjistikës – Natasha Dimitrievska (natdim2003@yahoo.com) dhe Renata Çaparoska (renatabozinovska@yahoo.co.uk)(lokali 126)
 • Departamenti i punëve tregtare, prokurimit dhe pagesës së kërkesave

 

Sektori për kontroll dhe mbikëqyrje të sëmundjeve infektive – Udhëheqës: Prim. dr. Gordana Kuzmanovska – lokali 104

 • Departamenti për monitorimin dhe mbikëqyrjen e sëmundjeve infektive – Prim. dr. Gordana Kuzmanovska, lokali 102
 • Departamenti për SIDA-n, dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme, sëmundjet tropikale dhe sëmundjet që trajtohen në karantinë – Prim. dr. Zharko Karaxhovski,
 • Departamenti për mbikëqyrje të imunizimit – lokali 229

 

Sektori i ekologjisë shëndetësore – Udhëheqës: Prof. dr. Mihaill Koçubovski, lokali 214

 • Departamenti për sigurinë shëndetësore të ushqimit – Ass. sci. dr. Gordana Ristovska, lokali 117
 • Departamenti për sigurinë e ujit dhe sanitacionin e mjedisit jetësor – Prof. dr. Mihaill Koçubovski, lokali 214
 • Departamenti i fiziologjisë dhe monitorimit të të ushqyerit – dr. Igor Spiroski, lokali 222
 • Departamenti i Codex Alimentarius dhe organit informativ të SPS – OBT – Prof. dr. Elisaveta Stikova, lokali 105
 • Departamenti i kontrolleve sanitare- dr. Violeta Karamandi, 3147 069

 

Sektori për promovim, analizë dhe mbikëqyrje të sëmundjeve joinfektive – Udhëheqës: Prof. dr.  Elena Qosevska, lokali 230

 • Departamenti për promovimin e shëndetit dhe edukim shëndetësor- Prof. dr.  Elena Qosevska, lokali 230
 • Departamenti për sistemet shëndetësore; standardet mjekësoro-shëndetësore dhe akreditim –  Prim. dr. Vesna Stambolieva, lokali 232
 • Departamenti për mbikëqyrjen e sëmundjeve joinfektive – Prim. dr. Stefanka Pereva, lokali 111
 • Departamenti i ekonomikës, planifikimit dhe zhvillimit në shëndetësi- Prim. dr. Vllado Spirkovski, lokali 125
 • Departamenti për shëndetin reproduktiv, shëndetin adoleshentëve dhe të grupeve vulnerable– Prof. dr. Fimka Tozija – lokali 110
 • Departamenti për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve me deontologji mjekësore – Prof. dr. Azis Pollozhani, lokali 205

 

Sektori për analizë dhe kontroll të barnave – Udhëheqës: Katerina Starkoska, 3125-044 lokali 107; 3147-070

 • Departamenti kimiko – farmaceutik – Dr. Zorica Arsova Sarafinoska, lokali 106
 • Departamenti për analiza mikrobiologjike të barnave dhe produkteve kozmetike- Tatjana Cucullova, lokali 224
 • Departamenti i analizave biokimike –  Branisllava Janeva – 3147-062, 3125 044  lokali 224
 • Departamenti i analizave biologjike – Katerina Starkoska, lokali 107
 • Departamenti i kozmetikologjisë – Ollga Ortakova, lokali 118/225

 

Qendra për përpunim statistikor të të dhënave shëndetësore, publikime dhe edukim – Udhëheqës: Prim. dr. Dragana Çkaleska – Tomiq, lokali 232

 • Departamenti për përpunimin statistikor, analizë të të dhënave shëndetësore dhe rregullimin e regjistrave – Prim. dr. Dragana Çkaleska – Tomiq, lokali 232
 • Departamenti për IT menaxhment në shëndetësi dhe arkivim të të dhënave shëndetësore – Armend Iseni, lokali 109
 • Departamenti për edukim, publikim dhe informacion – Vjosa Reçica, lokali 111

 

 Qendra e laboratorëve referent: Udhëheqës: Doc. Dr. Zorica Arsova Sarafinoska, lokali 106

 1. Laboratorët biologjik
 • Laboratori për pranim të materialeve biologjike, përgatitjen e bazave dhe dispozimin e mbeturinave infektive – Mirka Shishkovska, lokali 231
 • Laboratori i bakteriologjisë dhe rezistencës antimikrobiale – Dugagjin Osmani, lokali 113 (3147 063)
 • Laboratori i virusologjisë dhe diagnostikës molekulare – Gollubinka Boshevska, lokali 231
 • Laboratori i parazitologjisë-Snezhana Cvetoviq
 • Laboratori i mikrobiologjisë sanitare- Elizabeta Coneva- lokali 114
 1. Laboratorët kimik
 • Laboratori për analizë të cilësisë së ushqimit – Biljana Çuleva, lokali 200
 • Laboratori për analizë të ujërave
 • Laboratori për analizë të metaleve – Biljana Maneva, lokali 200
 • Laboratori për analizë të rregullshmërisë shëndetësore të gjësendeve për përdorim të përgjithshëm – sci. Evgenija Kiroska – Petreska
 1. Laboratorët radiologjik – Lidija Nikiollovska, lokali 120,202 dhe 220
 • Laboratori i radioekologjisë
 • Laboratori për rrezatimin jonizues
 • Laboratori për rrezatimin jojonizues

Emri Jot (e domosdoshme)

Adresa Jote (e domosdoshme)

Subjekti

Mesazhi Juaj