Kursi – Higjiena e ushqimit dhe mbrojtja e mjedisit jetësor

ISHP Instituti i Shëndetit Publik i Republikës së  Maqedonisë organizon realizon  trajnimin për Higjienën e ushqimit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, i destinuar për njerëzit të cilët punojnë në prodhimin dhe tregtimin e ushqimit. Trajnimi realizohet në përputhje me programin dhe përmbajtjen e përcaktuar në Rregullore. Me Ligjin për Sigurinë e ushqimit (Gazeta zyrtare e RM nr. 157/2010) është përcaktuar se prodhuesi i ushqimit është i obliguar të sigurojë që në procesin e prodhimit të ushqimit të punojnë persona të cilët kanë njohuri themelore për higjienën e ushqimit, ndërsa me Rregulloren për kushtet higjieniko-sanitare për prodhimin e ushqimit (Gazeta Zyrtare e RM nr. 32/2006) ndër të tjera është përcaktuar që punonjësit që punojnë në procesin e prodhimit të ushqimit duhet të kenë njohuri themelore për higjienën e ushqimit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Ne Ju ofrojmë mundësi trajnimi Për higjienën e ushqimit për punonjësit tuaj. Pajisjet e nevojshme për mirëmbajtjen e trajnimit, mjetet dhe pajisjet ndihmëse (librat) i mundësojmë ne. Pas përfundimit të trajnimit dhe të provimit kandidati merr një certifikatë si vërtetim të njohurive themelore nga higjiena e ushqimit dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.

Kostoja e trajnimit është 3.000 denarë për person, por që në varësi të marrëveshjes për bashkëpunim, mund të reduktohet deri në 20%. Domethënë, me nënshkrimin e marrëveshjes për bashkëpunimin kostoja e trajnimit do të jetë 2400 denarë për person.

  • Person për kontakt dhe informacion: Marta Ziba Rashidi
  • Tel 3125 044 lok 103