Изјава на Проф д-р Mихаил Кочубовски, Раководител на Секторот за здравствена екологија, одговорен за медицински отпад во Република Македонија