Të gjitha informacionet dhe rekomandimet për popullatën e gjerë, të sëmurët kronik, fëmijët dhe më të moshuarit, për përballje me temperaturat e larta dhe evitimin e pasojave të padëshiruara gjatë kryerjes së aktiviteteve të përditshme mund t’i gjeni në këtë link: