БАРАЊЕ  за пристап до информации од јавен карактер

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОК НА ВОДА

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОК НА ХРАНА

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОК НА ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

ПРЕВЗЕМИ РАБОТНО УПАТСТВО ЗА КОРИСНИЦИТЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ПРИМЕРОК НА ВОДА

ПРЕВЗЕМИ РАБОТНО УПАТСТВО  ЗА КОРИСНИЦИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ НА ПРИМЕРОЦИ ЗА ПАРАЗИТОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ

ЦЕНА НА АНАЛИЗИТЕ НА ПРИМЕРОЦИТЕ ВОДА ВО ЛАБОРАТОРИИТЕ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ  НА РМ

БАРАЊЕ ЗА ФИЗИЧКО-ХЕМИСКО И МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ НА МОСТРА ЗАРАДИ ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ

 

Персонален Дозиметриски Мониторинг (ПДМ)

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Регистрација на институции за ПДМ – Образец 01

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Регистрација на работно изложени лица – Образец 02

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Промени во персоналот (нови вработени, промена на работно место, пензионирање, подолго боледување и сл.) – Образец 03

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Вонредна испорака на дозиметри (за лица со краткотраен ангажман, за надгледувани лица и сл.)- Образец 04

ПРЕВЗЕМИ БАРАЊЕ за Непланирани настани (ненамерно озрачување на персонален дозиметар, ненамерно посипување со хемикалии и сл.) – Образец 05

Контрола на квалитет на рентген апарати

ПРЕВЗЕМИ Барање за контрола на квалитет на рентген апарати

Мерење и процена на ризик на изложеност на зрачење на работните и околните места

ПРЕВЗЕМИ Барање Дозиметриски мерења на лице место (активна дозиметрија)- Образец 06

ПРЕВЗЕМИ Барање Дозиметрија со поставување на ТЛ-дозиметри во работни/околни простории (пасивна дозиметрија)- Образец 07

ПРЕВЗЕМИ Барање за измени на податоци за институцијата или работните места (за институции регистрирани за пасивна дозиметрија)- Образец 08

Калибрација на инструменти за детекција и дозиметрија на јонизирачко зрачење

ПРЕВЗЕМИ Барање за калибрација на инструменти за детекција и дозиметрија на јонизирачкото зрачење

ПРЕВЗЕМИ Барање за озрачување на TL дозиметри

ПРЕВЗЕМИ Барање за Калибрациони способности на Лабораторијата

Дозиметриска контрола на товар во камиони, вагони, контејнери и др.
за увоз, извоз, транзит, ре-експорт

ПРЕВЗЕМИ Барање за дозиметриска контрола на товар во камиони, вагони, контејнери

Тестирање на содржина на радиоактивност во храна, вода, градежни материјали и други примероци/производи

ПРЕВЗЕМИ Барање за тестирање на содржина на радиоактивност во храна, вода, градежни материјали и други примероци/производи