ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗДРАВСТВЕНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ЗА КАПЕЊЕ И ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ РИЗИК ПРЕД ПОЧЕТОК НА ЛЕТНА СЕЗОНА ЗА КАПЕЊЕ (2022)

ИЗВЕШТАЈ ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗДРАВСТВЕНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ ЗА КАПЕЊЕ И ПРОЦЕНКА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ…

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ