Во 1999 година, во резолуцијата на Генералното собрание 54/120, одобрена е препораката дадена од Светската конференција на министри одговорни за млади (Лисабон, 8-12 август 1998 година), 12 август да биде прогласен за Меѓународен ден на младите. Собранието препорача да се организираат активности за јавно информирање за поддршка на денот на младите, како начин за промовирање на поголема свесност за Светската програма за акција на млади, донесена од Генералното собрание во 1995 година (резолуција 50/81).

Меѓународниот ден на младите се слави секоја година на 12 август. Фокусниот пункт на млади избира тема за тој ден, често со придонес на младинските организации и членови на Меѓуагенциската мрежа на ООН, за развојот на младите. Исто така, организира и виртуелна комеморација за одбележување на денот. Програмата ги охрабрува младите ширум светот да организираат активности за подигање на свеста за состојбата во нивната земја.

Тема на Меѓународниот ден на младите 2020 година, е „Младинскиот ангажман за глобалното дејствување“. Целта е да се потенцира начин на кој младите со нивниот ангажман на локално, национално и глобално ниво, придонесуваат за унапредување на националните и мултилатералните институции и процеси. Низ овој процес тие учат лекции како да дојдат до поголема застапеност и вклученост во формалната институционална политика. Поголемата застапеност и ангажираност на младите во формалните политички механизми, ја зголемува праведноста на политичките процеси со намалување на демократските дефицити и придонесува за подобри и поодржливи политики, а исто така има и симболично значење што може дополнително да придонесе за враќање на довербата во јавните институции, особено кај младите. Покрај тоа, огромното мнозинство на предизвици и закани (примерите вклучуваат некои од најлошите современи конфликти и хуманитарни вонредни состојби, како што се Сирија и Мјанмар, како и глобалните предизвици, меѓу кои е појавата на COVID-19 и климатските промени), бараат усогласено глобално дејствување, со рамноправна застапеност и ангажираност на младите во ефективно решавање на проблемите.

Светска програма за акција за млади

Која е светската програма за акција за млади?

Младинскиот настан, Агендата за млади на Обединетите нации е водена од Светската програма за акција за млади (WPAY).

WPAY, усвоена од Генералното собрание во 1995 година, обезбедува рамка за политики и практични упатства за национална акција и меѓународна поддршка за подобрување на состојбата на младите луѓе низ целиот свет. WPAY опфаќа петнаесет области со приоритет на младите и содржи предлози за акција во секоја од овие области.

Секоја од петнаесетте приоритетни области идентификувани од меѓународната заедница е претставена во однос на главните теми, специфичните цели и активностите предложени да бидат преземени од различни чинители за постигнување на тие цели. Целите и активностите ги отсликуваат трите теми од првата меѓународна младинска година: Учество, развој и мир во 1985 година; тие се меѓусебно поврзани и меѓусебно се зајакнуваат.

Петнаесетте полиња на дејствување што ги идентификува меѓународната заедница се образованието, вработувањето, гладот ​​и сиромаштијата, здравството, животната средина, злоупотребата на супстанци, малолетничката правда, слободното време, девојчињата и младите жени и целосното и ефикасно учество на младите во животот на општеството и во донесувањето одлуки, како и глобализацијата, информатичките и комуникациските технологии, ХИВ /СИДА, вооружените конфликти и меѓугенерациските прашања.

Спроведувањето на Програмата за акција бара целосно уживање на младите луѓе на сите човекови права и основни слободи, а исто така бара владите да преземат ефикасно дејствување против кршење на овие права и слободи и да промовираат недискриминација, толеранција, почитување на различностите со целосна почитување на различните верски и етички вредности, културни средини и филозофски убедувања на нивните млади, еднаквост на можности, солидарност, безбедност и учество на сите млади жени и мажи.

ОВА Е ВАШ ДЕН!

https://www.unmgcy.org/special-initiatives

https://www.un.org/development/desa/youth/iyd2020.html

https://www.un.org/development/desa/youth/world-programme-of-action-for-youth.html