Од 2009 година Институтот за јавно здравје на РМ 29 јули го одбележува како ден на превентивата кога експертските тимови ги испраќаат пораките до јавноста за подигање на свеста кај населението во насока на зајакнување на превенцијата со препораки за здрав стил на живот како еден од најважните предуслови.

  • ПРЕВЕНИРАЈТЕ ГО ЗДРАВЈЕТО И ЧУВАЈТЕ ЈА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА!
  • ХИГИЕНАТА ПРВ ПРЕДУСЛОВ ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ!
  • ПИЈТЕ БЕЗБЕДНА ВОДА!
  • Правете разлика меѓу квалитетна и безбедна храна
  • Проверете дали предметите со кои сте секојдневно во допир СЕ БЕЗБЕДНИ ?!
  • САМО ЗДРАВИОТ РАБОТНИК ВО БЕЗБЕДНА РАБОТНА СРЕДИНА Е ПРОДУКТИВЕН!
  • ПРОВЕРЕТЕ ГО РИЗИКОТ ОД РАДИЈАЦИЈА!
  • ЖИВЕЈТЕ И РАБОТИТЕ ВО БЕЗБЕДНА СРЕДИНА!
  • ТОЧНАТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА БОЛЕСТИТЕ -ЧЕКОР НАПРЕД ВО НИВНОТО СПРЕЧУВАЊЕ!