СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, период 02-08.11.2020

Тестирани се вкупно 19.719 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 13,3% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 7.280 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со зголемување од 25,5% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=3.256; 44,7%), со неделна инциденца – 527,2/100.000 (Табела 1, Картограм 1).

Картограм 1. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, 02-08.11.2020, Р.С. Македонија

мапа 02-08.11

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=1543, 21,2%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 30-39 год (n=1452; 19,9%), 40-49 (n=1403; 19,3%), 50-59 (n=1401; 19,2%) и 20-29 (n=1090; 15,0%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=120; 1,6%) и 10-19 години (n=252; 3,5%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 3.758 (51,6%) лица од машки и 3.522 (48,4%) од женски пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 3.114 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се 127 смртни случаи од 22 града, зголемување од 41,1% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 94 лица биле над 60 години, 19 лица на возраст од 50-59 години, 9 смртни случаи се пријавени од возрасната група 40-49 години, четири случаи во возрасната група од 30-39 години и еден случај  на возраст 20-29 години. Од смртните случаи, епидемиолошки се истражени 120 или 94%.

 

КУМУЛАТИВНА СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Заклучно со 08.11.2020, пријавени се вкупно 40.275 случаи на COVID-19 (I=1.946,4/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Тетово, Куманово, Штип и Прилеп, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Прилеп, , Штип, Куманово, Дебар и Охрид. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи, највисок леталитет се регистрира во Струга (Табела 1).

Табела 1. Кумулативна дистрибуција на заболени од COVID-19 по ЦЈЗ/ПЕ, РС Македонија, 2020

tab1

Највисока кумулативна инциденца на 100.000 жители се регистрира во Штип со 3726,8 на 100.000 жители, Скопје (2.837,2/100.000) и Свети Николе (2.696,0/100.000), инциденца под  1.000 заболени на 100.000 жители е регистрирана само на територијата на Радовиш и Крушево. (Табела 1, Картограм 2).

Картограм 2. Инциденца на 100.000 жители, COVID-19, Р.С. Македонија

mapa do 08.11

Во однос на дистрибуцијата по пол, регистрирани се 20.666 машки и 19.609 женски лица. Специфичниот морбидитет кај машките е 1.993,8/100.000, додека кај женските 1.898,9/100.000.

Возраста на заболените се движи од 0 до 99 години (просек – 44 години). Најголем број на заболени се на возраст над 60 години – 8.392 (20,8%) со инциденца од 2189,5/100.000, а највисока специфична инциденца од 2.631,1/100.000 се регистрира на возрасната група од 50-59 години (7.316 заболени). Најниска инциденца од 467,9 и 753,0 на 100.000 жители се регистрира кај деца на возраст од 0-9 и 10-19 години, каде се пријавени 1.071 и 1.884 случаи соодветно (Графикон 1).

Графикон 1. Дистрибуција на заболените од COVID-19 според возрасна група, (n=40.256)

g1

Во однос на датумот на пријавување, првиот случај е регистриран на 26.02.2020. Највисок број на пријавени случаи на дневно ниво (n=1.287) е регистриран на 04.11.2020.

Првиот случај е регистриран во 9-тата недела, а од 11-тата недела во 2020 година континуирано се регистрираат нови потврдени случаи. Минатата недела е регистриран најголем број на заболени на неделно ниво (n=7.280) (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според недела на лабораториска дијагностика, 2020 година (n=40.275)

g2

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=30.321; 74.5%), 15,0% (n=4.536) се/биле хоспитализирани во текот на болеста, а останатите биле/се на домашно лекување, асимптоматски или со полесна клиничка слика.

Според извештаите од болниците кои пристигнаа до ИЈЗ (КИБФС, ГОБ 8-ми Септември, ИБЗД Козле, Клинички болници Штип, Тетово и Битола, Општи болници Прилеп, Куманово, Охрид, Гостивар, Струга, Струмица, Велес, Кочани, Кавадарци, Кичево, Дебар, УК за гинекологија и акушерство, Клиника за неурологија, Кожна клиника и ТБЦ Институт, моментално се хоспитализирани 857 лицa, а од нив 285 се на кислородна поддршка и 18 на инвазивна/неинвазивна механичка вентилација.

Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура (68,7%), малаксаност (41,5%), кашлица (39,6%), главоболка (18,9%), болка во грло (15,7%), треска (13,0%), мускулна болка (13,0%), ослабен осет за мирис и/или вкус (11,6%) и отежнато дишење (9,9%).

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=30.195; 75%), кај 7.258 или 24% од дијагностицираните лица не се регистрирани симптоми на заболувањето.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=30.195; 75%), пријавени се 221 (0,7%) случај кај бремени жени, од кои 50 биле хоспитализирани во текот на болеста.  Од вкупниот број на регистрирани бремени жени, 76 се асимптоматски случаи.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=30.195; 75%), регистрирани се 1.540 (5%) случаи на заболување меѓу здравствени работници.

Во однос на коморбидитети, од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=30.195; 75%), кај 8.324 (27,6%) лица се присутни хронична/и здравствени состојби, од кои 5.805 лица имаат кардиоваскуларна болест, 2.147 дијабет, 1.162 се со хронична белодробна болест и 1.592 со други хронични болести. Од хоспитализираните случаи, кај 2.609 (58,0%) се присутни коморбидитети.

Регистрирани се 1.156 смртни случаи (Лт = 2,9%).  Во однос на дата на смрт најголем број на смртни случаи се регистрирани на 02.11.2020 година (n=25), а според недела на пријавување во тек на 45-тата недела (n=127) (Графикон 3). Од регистрираните смртни случаи, најголем дел се на возраст над 60 години (n=866) каде е регистриран и највисок специфичен морталитет – 225,9/100.000 жители. Регистрирани се 728 смртни случаи кај лица од машки и 428 кај лица од женски пол. Од починатите, кај 821 (71,0%) се регистрирани коморбидитети, најчесто кардиоваскуларна болест (n=618), дијабет (n=303) и белодробна болест (n=144). Регистрирани се три смртни случаи кај бремени жени и дванаесет смртни случаи кај здравствени работници. Седумдесет и три  (6,3%) од пријавените случаи починале во вонболнички услови, а останатите 1077 (93,2%) починале за време на хоспитализација.

Графикон 3.  Дистрибуција на смртни случаи од COVID-19 во С. Македонија според дата на смрт, 2020 година (n=1.156)

g3

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=30.195; 75%), 678 (2,2%) се импортирани, од нив 10 се детектирани на точка на влез. Вкупно 11.753 лица (38,9%) имале контакт со веќе потврден случај на COVID-19 во државата.

Од 15.02-08.11.2020 тестирани се вкупно 272.892 материјали (детектирани 40.275  позитивни лица) во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2 и во лабораториите во кои се спроведува брз антигенски тест (Табела 2). Со ова во Р. С. Македонија се направени 131.885 тестови на 1.000.000 жители.

Табела 2. Вкупен број на тестови направени за COVID-19 во Р.С. Македонија (n=253.173)*

tab2

*8 лица се лабораториски потврдени во странство

Според исходот од заболувањето, 14.890 лица (37,0%) се активни случаи, 24.229 случаи (60,2%) се водат како оздравени (од нив 1.272 се здравствени работници и 189 бремени жени), испишани од болница, со 2 негативни теста по домашното лекување или по новиот алгоритам (Табела 4, Графикон 5). Од случаите кои се водат како оздравени, 2.875 (11,8%) биле хоспитализирани додека останатите 21.354/ (88,2%) биле на домашно лекување.

Табела 4. Исход на заболување по градови, Р.С. Македонија (n=40.275)

Дистрибуција по град Болест во тек Оздравен Смртен исход Вкупно
Скопје 6808 10340 376 17524
Тетово 928 1732 123 2783
Куманово 679 1926 94 2699
Штип 417 1508 38 1963
Прилеп 765 974 79 1818
Гостивар 426 1008 69 1503
Струмица 642 541 38 1221
Велес 678 472 38 1188
Битола 518 502 34 1054
Охрид 390 532 36 958
Струга 179 684 77 940
Кочани 288 595 18 901
Кичево 299 442 20 761
Кавадарци 360 378 7 745
Свети Николе 122 424 7 553
Дебар 72 293 18 383
Гевгелија 158 219 6 383
Радовиш 121 176 12 309
Крива Паланка 96 184 13 293
Ресен 92 190 10 292
Пробиштип 96 163 4 263
Берово 75 177 4 256
Делчево 119 111 10 240
Виница 119 114 5 238
Неготино 157 77 3 237
Валандово 35 85 120
Македонски Брод 15 96 5 116
Демир Хисар 42 70 2 114
Кратово 62 34 1 97
Богданци 44 38 3 85
Македонска Каменица 46 35 1 82
Пехчево 4 58 1 63
Крушево 24 20 4 48
Дојран 7 17 24
Демир Капија 7 14 21
ВКУПНО 14890 24229 1156 40275

Графикон 5.  Дистрибуција на заболените од COVID-19 во С. Македонија според исход и вкупен број, 2020 година (n=40.275)

 g5

 

 

ПРОЦЕНА НА РИЗИК ЗА ПОНАТАМОШНО ШИРЕЊЕ НА COVID-19

Проценката на СЗО на глобално ниво и на ниво на Европски Регион за понатамошно ширење на COVID-19 кажува дека ризикот е висок.

Според категоризацијата на ризикот се проценува дека:

 • Република Северна Македонија е во фаза 4 (широко-распространета трансмисија во заедницата).

 

 

СОСТОЈБА СО COVID-19 ВО СВЕТОТ

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 10.11.2020:

Број на потврдени случаи на глобално ниво – 50.459.886

Број на смртни случаи на глобално ниво – 1.257.523

 • Регион на СЗО Америка
  • Потврдени случаи – 21.842.460
  • Смртни случаи – 660.506
 • Европски Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 13.366.839
  • Смртни случаи – 313.781
 • Регион на СЗО Југоисточна Азија
  • Потврдени случаи – 9.743.751
  • Смртни случаи – 538
 • Источно-Медитерански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 3.368.738
  • Смртни случаи – 85.868
 • Африкански Регион на СЗО
  • Потврдени случаи – 1.362.566
  • Смртни случаи – 30.666

 

 • Регион на СЗО Западен Пацифик
  • Потврдени случаи – 774.791
  • Смртни случаи – 16.151

 

 

 

УПАТСТВА И ПРЕПОРАКИ ЗА ЈАВНОСТА

 • За повеќе информации од видот на најчесто поставувани прашања, вистини и митови во врска со корона вирусот можете да прочитате на

http://www.iph.mk/prasanja-i-odgovori-za-korona-virusot/

 • Општите препораки од СЗО за превенција на болеста можете да ги најдете на следната страна

http://www.iph.mk/preporaki-od-szo/

 • За препораките за патници кои доаѓаат/ се враќаат од ризични земји во Македонија

http://www.iph.mk/korona-preporaki/

http://www.iph.mk/preporaki-za-patnici-koi-doagaat-od-rizicni-regioni-so-covid19/

 • Препораки како да се заштитите себе си

http://www.iph.mk/covid-19-kako-da-se-zastitite-sebesi/

 • Доколку некој близок има симптоми слични на тие со болеста, можете да го прочитате СЗО упатството за домашно лекување на сомнителните случаи на

http://www.iph.mk/upatstvo-za-ncov/

 • За упатства за здравствените работници

http://www.iph.mk/posteri-corona-zr-lzo-i-mienje-race/

http://www.iph.mk/kontrola-na-infekcija-covid19-lzo/

 • Веб страна на Министерство за здравство поврзано со COVID-19

http://zdravstvo.gov.mk/korona-virus/

 • Веб страна Владата на РСМ поврзано со COVID-19

https://vlada.mk/covid19

 

 

  

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНОСТА

Лицата кои имаат симптоми на грип или симптоми слични на грип (покачена температура над 38°С, треска, отежнато дишење, болки во градите, сува кашлица и др.), од страна на избраниот лекар прво да се прашаат за можен контакт со потврден случај. Избраниот лекар закажува термини за тестирање.

 

Само доколку лицето со симптоми патувало или имало контакт со потврден случај, да се упатува да се јави на бесплатниот телефонски број за прашања поврзани со коронавирусот.

 

0800 002 03

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 10.11.2020

 

Оддел за епидемиологија на заразни болести

Институт за јавно здравје