ЕПИДЕМИОЛОШКИ НАДЗОР

Неделни податоци

Во текот на 16-та недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 51  новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 2,4 на 100.000, што претставува намалување од 66,0% во споредба со минатата недела кога беа пријавени 17 случаи.

Вкупниот број на пријавени случаи оваа недела одговара на многу ниско ниво на интензитет според моделот за одредување на интензитет на активноста на грип (Графикон 1).

Графикон 1. Нивоа на интензитет и неделна дистрибуција на заболените од грип/заболувања слични на грип според очекувана епидемиска крива 2010-2016, сезона 2015/2016 и сезона 2016/2017

grip1Оваа недела, случаи се пријавени од 5 ЦЈЗ/ПЕ,  најголем број (n=15) е регистриран на територијата на ЦЈЗ Охрид, а во ЦЈЗ Куманово и Тетово пријавени се по 14 заболени. Во ЦЈЗ Штип се регистрирани 5 случаи а во ПЕ Дебар 3 случаи.

Највисока инциденца од 18,0/100.000 е пријавена од подрачјето на ПЕ Дебар што сепак одговaра на многу ниска (вон-сезонско) активност на инфлуенца вирусот истго како и во другите ЦЈЗ каде се регистрирани случаи.

Во 26 ЦЈЗ/ПЕ не е регистриран случај на заболување од грип/заболување слично на грип (Картограм 1).

Картограм 1. Ниво на активност на грип според инциденца на 100.000 жители, 16 недела 2017

grip2

Како и во претходната, така и во 16-та недела од 2017 најголем број заболени (n=36) односно 70,6% од сите случаи се пријавени во најголемата возрасна група од 15-64 години. Во пријавените случаи од 16-та недела, регистрирани се 11 случаи кај децата на возраст од 0-4 години,  а по 2 случаја кај децата на возраст од 5-14 години и кај лицата над 65 години.

Највисока специфична инциденца од 9,5/100.000 жители е регистрирана кај децата на возраст од 0-4 години, кај лицата на возраст од 30-64 години инциденцата е 2,5/100,000, а кај децата на возраст од 5-14 години и кај лицата постари од 65 години инциденцата изнесува 0,9/100.000 односно 0,8/100.000 (Графикон 2).

Графикон 2.  Дистрибуција на случаите на сезонски грип по возрасни групи – инциденца на 100.000 жители, сезона 2016/2017  

 grip 333

  

Кумулативни податоци

Во сезоната 2016/2017, вкупниот број на заболени од грип заклучно со 16-та недела изнесува 34.967 со кумулативна инциденца од 1.689,9 на 100.000 жители.

Во оваа сезона, сите Центри за јавно здравје и Подрачни единици пријавиле случаи на грип/заболувања слични на грип.

Најголем кумулативен број на заболени се регистрирани во регионот на ЦЈЗ Скопје (n=4.562; 13,0%), ЦЈЗ Струмица (n=3.280; 9,4%), ПЕ Гостивар (n=3.004; 8,6%), ПЕ Кавадарци (n=2.988; 8,5%) и ЦЈЗ Битола (n=2.828; 8,1%) (Графикон 3).

Највисока кумулативна инциденца е регистрирана во ПЕ Кавадарци (I=6.943,3/100.000), ПЕ Свети Николе (I=5.864,9/100.000), ЦЈЗ Струмица (I=3.462,9/100.000), ЦЈЗ Охрид (I=3.375,6/100.000) и ЦЈЗ Велес (3.226,8/100.000) (Графикон 3).

Во сезоната се пријавени два смртни случаи асоцирани со грип.

Графикон 3.  Дистрибуција на случаите сезонски грип по ЦЈЗ/ПЕ и инциденца на 100.000 жители, сезона 2016/2017    

grip4

Според дистрибуција на заболените од сезонски грип по месеци, во текот на во месец октомври се пријавени 171 случај или 0,5%, во ноември се пријавени 532 случаи или 1,5%, а во  декември се регистрирани 15.073 случаи или 43,2%, од случаите во сезоната. Највисок број на заболени лица се регистрира во месец јануари – 17.158 случаи или 49,1% од случаите во сезоната 2016/2017. Во февруари пријавени се 1.396 случаи или 4,0%, а во месец март – 519 случаи или 1,5%. За три недели од месец април пријавени се 118 случаи или 0,3% од пријавените во текот на оваа сезона.

Во однос на дистрибуцијата на заболените по возрасни групи, најголем број на заболени се пријавени во возрасната група од 15-64 години – 24.115 случаи (69,1%), а најголема кумулативна инциденца од 1.997,4 на 100.000 жители се регистрира кај школските деца на возраст од 5-14 години каде што кумулативно се регистрирани 4.623 случаи, а кај децата на возраст од 0-4 години инциденцата изнесува 1.939,9/100.000 (n=2.254). Кај лицата над 65-годишна возраст, кумулативниот број на случаи е 3.924, со инциденца од 1.496,9 на 100.000 жители (Графикон 4).

 Графикон 4.  Дистрибуција на случаите на сезонски грип/заболувања слични на грип по возрасни групи, кумулативно за сезона 2016/2017

  grip5

 

ВИРУСОЛОШКИ НАДЗОР

Во текот на 16-та недела од 2017, во вирусолошката лабораторија на ИЈЗ, не е пристигнат примерок за тестирање, негативен за присуство на вирусот на грип.

Кумулативно во сезоната 2016/2017, од вкупниот број на тестирани биолошки материјали (n=170) добиени со рутинскиот и сентинел надзорот – од амбулантски и болнички лекувани пациенти, 63 (37,1%) се позитивни за присуство на вирусот на грип и тоа 60 – Influenza A/H3, 2 се нетипизирани Influenza A вируси и еден е Influenza B вирус (Графикон 5).

Графикон 5. Неделна дистрибуција на број и процент на позитивни примероци на грип 2016/2017

 grip6

 

 

ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИП

Вакцинацијата со вакцина против сезонски грип во Македонија е започната од 43 недела, 2016. Согласно пристигнатите извештаи од страна на ЦЈЗ/ПЕ вакцинирани се вкупно 26.665 лица и потрошени се 99,9% од вкупно набавените вакцини.

Најголем број од вакцинираните се на возраст над 64 години – 15.325 лица или 57,5%. На возраст од 30-64 години, вакцинирани се 10.001 лица или 37,5%, додека на возраст од 5-29 години се вакцинирани вкупно 661 лица или 2,5%. Од возрасната група деца под 5-годишна возраст, вакцинирани се 10 лица. Од категоријата на здравствени работници, вакцина против грип примиле 613 лица или 2,3%. Нема вакцинирани бремени жени.

Од вкупниот број вакцинирани, 17.909 или 67,2% се со историја на хронично/и заболување/а.

 

ЕПИДЕМИОЛОШКИ КОМЕНТАР:

Епидемиолошките податоци за бројот на пријавени случаи на грип/заболувања слични на грип и лабораториски потврдените случаи на грип укажуваат на ран почеток на сезоната со пик на активноста кон крајот на декември 2016 и првата половина од јануари 2017 година.

Почнувајќи од 6та недела, податоците од епидемиолошкиот и вирусолошкиот надзор укажуваат на многу ниска активност на грипот во Македонија.

Ова значи дека активноста на вирусот на грип во Македонија завршува и покрај тоа што календарски сезоната на грип сé уште е во тек. Веројатноста за повторно зголемување на бројот на случаи е многу мала.  

 

ЕВРОПСКИ РЕГИОН

Согласно извештајот на Flu News Europe (16 недела/2017) за состојбата со грип во сезоната 2016/2017 во Европа, активноста на грип и понатаму се намалува и најголем дел од земјите пријавуваат ниско ниво на активност. Во 38 од 39 земји пријавена е ниско ниво на активност.

Процентот на позитивно тестирани примероци од сентинел надзорот оваа недела е 13% и е благо намален во споредба со претходната недела (15%). Почнувајќи од 11 недела, најголемиот процент на примероци се инфлуенца Б. Иако се забележува зголемен број на инфлуенца Б, како што е и вообичаено за крај на сезоната, сепак бројот останува мал.

Меѓу хоспитализираните лица предоминираат лицата постари од 65 години, но бројот продолжува да се намалува, што одговара на претпоставката дека во сезона во која доминира активноста на А(H3N2), се очекува да се најзафатени постарите возрасни групи.

Кај поголем дел од 19-те земји кои водат статистика за вишок на смртни случаи, се регистрира зголемен број на смртни случаи кај возрасната популација од 15-64 години и кај лицата постари од 65 години, што најверојатно се должи на циркулацијата на А(H3N2) вирусот.

Достигнувањето на прагот во 46-тата недела е најрано по пандемската 2009/2010 сезона, а во претходните 5 сезони било во периодот од 48-та до 51-ва недела.

Досега доминира инфлуенца А типот (90%), а 99% од вирусите се субтипизирани како А (H3N2). Минатата сезона во овој период предоминраше вирусот A(H1N1)pdm09.

Засега, циркулирачкиот А (H3N2) вирус е антигенетски сличен со сојот што е вклучен во вакцината, иако две третини од изолираните соеви оваа сезона припаѓаат на различна субкласа.

 

Сектор за контрола и превенција на заразни заболувања

Институт за јавно здравје