Секој 28 мај, непрофитните организации, владините агенции, приватниот сектор, медиумите и поединците се собираат да го прослават Денот на менструалната хигиена и се залагаат за важноста на добро управување со менструалната хигиена (МХМ).

Оваа година, Денот на менструалната хигиена признава дека месечните периоди незапираат за време на пандемии, „време е за акција“. Оваа тема ја потенцира итноста за колективната работа потребна за да се сменат негативните социјални норми околу менструацијата и исто така да го катализираат напредокот кон зајакнување на жените и девојчињата да ги отклучат своите образовни и економски можности.

Над 800 милиони жени и девојчиња менструираат секој ден, но низ целиот свет се соочуваат со бариери за правилно управување со нивните циклуси. Социјалните стигми и табуата околу менструацијата често пати ги спречуваат жените и девојчињата да одат на работа и на училиште. Недостаток на пристап до производи за менструална хигиена, недостаток на санитарна инфраструктура, како што се приватни тоалети и средства за миење раце и недостаток на едукација, може да ги спречи жените и девојките да ја достигнат потребата на работното место.

флаер-PDF

flaer

постер-PDF

flaer