Njësia e bakterologjisë

Njësia e bakterologjisë, në kuadër të Departamenti i mikrobiologjisë

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e bakterologjisë

Në Njësinë e bakteriologjisë bëhet diagnostikimi bakterologjik i materialeve kryhet sipas indikacioneve klinike dhe epidemiologjike. Bëhet kontroll mikrobiologjik i mjedisit jo të gjallë: rregullshmëria mikrobiologjike e ajrit, rregullshmëria mikrobiologjike e sterilizimit të thatë dhe të lagësht me indikatorë biologjikë dhe rregullshmëria mikrobiologjike e mjedisit jo të gjallë - objekteve dhe sipërfaqeve.

Një kujdes i veçantë i kushtohet regjistrimit dhe monitorimit të rezistencës së llojeve bakteriale ndaj mjeteve antimikrobike.

Në laborator bëhen edhe analiza bakterologjike për praninë e baktereve te personat të cilët i nënshtrohen ekzaminimeve sanitare në pajtim me Ligjin për Mbrojtje Shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

 

Masa dhe aktivitete në kompetenca të Njësia e bakterologjisë

Shërbime bakterologjike:

 1. Analizë bakterologjike e strishos nga hunda
 2. Analizë bakterologjike e strishos nga fyti
 3. Analizë bakterologjike e strishos nga zgavra e gojës (gingiva, afte, gjuhë)
 4. Analizë bakterologjike e përshtymës
 5. Analizë bakterologjike e bronholavatit – aerobe
 6. Analizë bakterologjike e ndryshimeve në lëkurë
 7. Analizë bakterologjike e strishos nga sytë (konjuktivi)
 8. Analizë bakterologjike e strishos nga veshi i jashtëm
 9. Analizë bakterologjike e strishos nga veshi i mesëm – aerobe
 10. Analizë bakterologjike e strishos nga veshi i mesëm – anaerobe
 11. Analizë bakterologjike e strishos nga kërthiza
 12. Analizë bakterologjike e strishos nga plaga, djegia, fistulla –aerobe
 13. Analizë bakterologjike e strishos nga plaga, djegia, fistulla –anaerobe
 14. Analizë bakterologjike e strishos nga braunilla, kanilla, tubuesi, katetra, dreni –aerobe
 15. Analizë bakterologjike e strishos nga braunilla, kanilla, tubuesi, katetra, dreni –anaerobe
 16. Analizë bakterologjike e punktatit, abcesit, eskudatit – aerobe
 17. Analizë bakterologjike e punktatit, abcesit, eskudatit – anaerobe
 18. Analizë bakterologjike e dializatit – aerobe
 19. Analizë bakterologjike e dializatit – anaerobe
 20. Hemokulturë – aerobe
 21. Hemokulturë – anaerobe
 22. Analizë bakterologjike e urinës
 23. Analizë bakterologjike e strishos nga uretra
 24. Analizë bakterologjike e strishos nga uretra për mykoplazma (Mycoplazma hominis dhe Ureoplazma ureoliticum)
 25. Analizë bakterologjike e strishos nga vulva
 26. Analizë bakterologjike e strishos nga vagjina dhe kanali cervikal
 27. Analizë bakterologjike e strishos nga vagjina dhe kanali cervikal për mykoplazma (Mycoplazma hominis i Ureoplazma ureoliticum)
 28. Analizë bakterologjike e spermës (spermokulturë) – aerobe
 29. Analizë bakterologjike e spermës (spermokulturë) – anaerobe
 30. Analizë bakterologjike e fecesit (koprokulturë)
 31. Analizë bakterologjike e strishos rektale
 32. Serotipizim i baktereve të llojit Salmonella dhe Shigella
 33. TPHA – Treponema pallidum– antitrupa specifikë antitreponemikë
 34. RPR – Treponema pallidum – antitrupa jospecifikë antitreponemikë
 35. Francisella tularensis – slajd testi i aglutinimit
 36. Francisella tularensis – Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohë reale për detektimin e acideve nukleike.
 37. Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohë reale për detektimin e Bordetella pertusis
 38. Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohë reale për detektimin e Legionella pneumophila
 39. Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohë reale për detektimin e Treponema pallidum
 40. Reaksioni zinxhir i polimerazës në kohë reale për detektimin e Neisseria gonorrhoeae
 41. Analizë e ndjeshmërisë së mikroorganizmave të izoluar ndaj antibiotikëve dhe kimioterapeutikëve (antibiogram)
 42. PVR Multiplex për zbulimin e rezistencës së gjeneve ndaj preparateve të caktuara antimikrobike

Informacion për kontakt

Personi për kontakt: Biljana Karakaskoska, specialiste e mikrobiologjisë, primarius

Telefoni: +389 77 444 442 / 02 312 50 44

E-mail kakaraskoska@yahoo.com