Njësia e furnizimeve publike

Njësia e furnizimeve publike, në kuadër të Sektori i punëve administrative dhe i logjistikës

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e furnizimeve publike

Njësia e furnizimeve publike përfshin punë dhe kompetenca në lidhje me ndjekjen dhe realizimin e planit për furnizime publike, përpilimin e vendimeve për furnizime publike, shpalljen e vendimeve për furnizime publike në sistemin elektronik të furnizimeve publike, Gazetën Zyrtare të RMV-së dhe në Informatorin Ndërkombëtar zyrtar të BE-së, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Furnizimet Publike, merr pjesë në përgatitjen e dokumentacioneve të tenderimit për furnizime publike, bën furnizime me vlerë të ulët, përgatitje të kontratave për furnizime publike, bën këshillim të komisionit gjatë zbatimit të procedurës për dhënien e kontratës për furnizime publike, bën koordinim dhe ndihmë profesionale te komisionet për furnizime publike, si dhe konsultime juridike me Byronë për Furnizime Publike, Komisionin Shtetëror për Ankesa në Lidhje me Furnizimet Publike dhe organe e institucione të tjera, me qëllim zbatimin e dispozitave të Ligjit për Furnizimet Publike, zhvillimin e procedurës ankimore para Komisionit Shtetëror për Ankesa në Lidhje me Furnizimet Publike.

 

Masa dhe aktivitete në kompetenca të Njësia e furnizimeve publike

Njësia e furnizimeve publike

 1. në afat të caktuar me ligj, përgatit propozim planin vjetor për furnizimet publike sipas llojeve të mallrave, shërbimeve dhe punëve;
 2. kryen punë të lidhura me ndjekjen dhe realizimin e planit për furnizime publike;
 3. bën analizën e tregut për një procedurë konkrete për furnizime publike në pajtim me dispozitat ligjore;
 4. i përgatit propozim-vendimet për nevojën e furnizimit publik;
 5. i përgatit shpalljet për furnizime publike dhe i publikon në pajtim me LFP dhe planin e furnizimeve publike;
 6. në koordinim me sektorët kompetentë, merr pjesë ne përgatitjen e dokumentacionit për furnizime publike;
 7. përgatit propozim për përzgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm ose vendim për anulimin e procedurës për furnizim publik;
 8. e përgatit njoftimin për përzgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm dhe e dorëzon deri te të gjithë pjesëmarrësit në thirrjen publike;
 9. bën azhurimin e të dhënave të cilat në pajtim me këtë ligj dorëzohen në SEPP;
 10. publikon referencë negative në SEPP në pajtim me kushtet e këtij ligji;
 11. i jep drejtime dhe udhëzime deri te organi kontraktues në lidhje me veprimin në procedurën ankimore në bashkëpunim me komisionin për furnizim publik;
 12. përgatit përgjigje ndaj ankesave të parashtruara nga operatorët ekonomikë;
 13. përgatit ankesa ndaj Aktvendimit të Byrosë për Furnizime Publike gjatë zbatimit të kontrollit administrative;
 14. përgatit obligime për ndjekjen e kontratave për furnizime publike;
 15. e mban regjistrin e procedurave për furnizime publike dhe i dorëzon të dhënat deri të Byroja për furnizime publike;
 16. mban evidencë të furnizimeve publike dhe formon dosje të veçantë për çdo furnizim publik dhe gjëra të gjera lidhur me procedurat për furnizime publike;
 17. kryen punë lidhur me zbatimin e procedurës për furnizim publik;
 18. detyrimisht merr pjesë si anëtar në komisionin për furnizime publike te procedurat për lidhjen e kontratës për furnizim publik me vlerë të vlerësuar prej mbi 130.000 eurosh në kundërvlerë denarësh për mallra dhe shërbime dhe mbi 5.000.000 eurosh për punë;
 19. i jep ndihmë profesionale dhe teknike Komisionit për furnizim publik për zbatimin dhe hapjen publike të ofertave;
 20. bën kontroll të referencave negative të operatorëve ekonomikë;
 21. përgatit raporte, procesverbale dhe akte të tjera gjatë evaluimit të procedurave dhe për nevojat e komisioneve për furnizime publike;
 22. kryen punë lidhur me Sistemi Elektronik të Furnizimeve Publike (SEPP) si regjistrim të shfrytëzuesve të brendshëm (anëtarë të komisioneve për furnizime publike, njësi për furnizime publike, kontroll/revizion etj);
 23. jep këshilla dhe mbështetje komisionit për furnizim publik për të gjithë procesin e evaluimit të ofertave në raport me zbatimin e dispozitave të Ligjit për furnizimet publike;
 24. bën caktimin dhe ndjekjen e ankandit elektronik;
 25. edhe punë të tjera lidhur me procedurat e furnizimeve publike.
 

Njësia e furnizimeve publike në kuadër të kompetencave të saj kryen veprime edhe si Operator Ekonomik që në treg ofron mallra, shërbime dhe punë dhe merr pjesë nëpër procedura për lidhjen e kontratave për furnizime publike të publikuara në SEPP. Si operator ekonomik nëpërmjet SEPP-së i ndërmerr këto veprime:

 1. Regjistrohet në SEPP;
 2. Me zgjedhje personale merr informata për shpallje të publikuara për dhënien e kontratave për furnizime publike në kategorinë e furnizimit që e kanë zgjedhur gjatë regjistrimit, në pajtim me Tariforin mbi lartësinë e kompenzimeve për shfrytëzimin e SEPP-së (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.44/2022) dhe sistemin e pagesës;
 3. Merr dokumentacion tenderimi;
 4. Parashtron pyetje;
 5. Parashtron oferta për procedura që zbatohen me përdorimin e mjeteve elektronike;
 6. Bën qartësime dhe u përgjigjen pyetjeve të parashtruara në fazën e evaluimit të ofertave;
 7. Merr pjesë nëpër ankande elektronike;
 8. Parashtron çmim përfundimtar;
 9. Ka qasje deri te informacionet dhe merr njoftime në lidhje me vendimet e sjella për përzgjedhje ose anulim të procedurave konkrete për dhënien e kontratave për furnizime publike.

Informacion për kontakt

Personi për kontakt: Aleksandra Stefanovska –referent i pavarur për furnizime publike

Telefoni: 02/3125-044  lok.54 / faks: 02/3223-354

E-mailalekstrajkovska@yahoo.com


Personi për kontakt: Avni Murtezani- referent i pavarur për furnizime publike

Telefoni: 02/3125-044  lok.50

E-mailavnimurtezani@gmail.com