Njësia e veprimtarisë juridike- normative dhe e bashkëpunimit ndërkombëtar

Njësia e veprimtarisë juridike- normative dhe e bashkëpunimit ndërkombëtar, në kuadër të Sektori i punëve administrative dhe i logjistikës

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e veprimtarisë juridike- normative dhe e bashkëpunimit ndërkombëtar

 1. përgatitja dhe formulimi juridik i draft verzioneve për të gjithë aktet e brendshme dhe të përgjithshme të Institutit;
 2. përpunimi dhe formulimi juridik i të gjithë vendimeve, aktvendimeve dhe konkluzioneve të organeve udhëheqëse të Institutit;
 3. ndjekja dhe zbatimi i dispozitave ligjore me rëndësi të përgjithshme dhe dhënia e mendimeve juridike në lidhje me implementimin e duhur të dispozitave ligjore dhe të tjera;
 4. kryerja e të gjitha punëve administrative dhe juridike në Institut;
 5. përgatitja teknike për seancat e organeve udhëheqëse gjegjësisht kryerja e të gjitha punëve administrative për këto organe;
 6. kujdesi për shfrytëzimin adekuat (të dedikuar) të hapësirave të punës;
 7. udhëheqja e arkivit të Institutit sipas dispozitave për punën në zyrë, pranimi, hapja, regjistrimi, rradhitja, shpërndarja dhe dërgimi i postës;
 8. regjistrimi dhe arkivim i akteve, gjegjësisht kujdesi për arkivin administrativ të Institutit;
 9. drejtimi, bashkimi dhe koordinimi i punës lidhur me përgatitjen e platformës për bashkëpunim ndërkombëtar;
 10. masa dhe aktivitete për sigurimin e kushteve materiale për bashkëpunim ndërkombëtar;
 11. koordinimi i përgatitjes për përpilimin e propozim – marrëveshjeve për bashkëpunim me organizata ndërkombëtare dhe me subjekte të tjerë;
 12. përgatitja e dokumenteve për avancimin e bashkëpunimit mes Institutit dhe institucioneve nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga vende të tjera;
 13. koordinimi i pjesëmarrjes së Institutit në organizimin e takimeve ndërkombëtare lidhur me aktivitetet e shëndetit publik dhe zbatimi i programit për shkëmbimin ndërkombëtar të përvojave në fushën e shëndetit publik.
 14. realizimi i punëve dhe detyrave në Institut bazuar në udhëzime konkrete dhe nën kontrollin e udhëheqësit të Njësisë, që kanë të bëjnë me punën përgatitore dhe detyrat për koordinimin e projekteve;
 15. ndihma për përgatitjen dhe monitorimin e programeve dhe projekteve për bashkëpunim ndërkombëtar,
 16. ndihma për përgatitjen, zhvillimin dhe monitorimin e projekteve dhe programeve të Institutit dhe për përgatitjen e analizave, mendimeve për akte të përgjithshme dhe materiale nga kjo fushë.

 

Informacion për kontakt

Personi për kontakt: Juriste e diplomuar Valentina Koçubovska, udhëheqëse e Njësisë

Telefoni: 02 312 50 44 lok. 39

E-mailkocubovska@yahoo.com