Njësia e sigurisë shëndetësore të ushqimit

Njësia e sigurisë shëndetësore të ushqimit, në kuadër të Departamenti i ekologjisë shëndetësore

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e sigurisë shëndetësore të ushqimit

Në Njësinë e sigurisë shëndetësore të ushqimit bëhet vlerësimi i sigurisë së produkteve ushqimore para se ato të lëshohen në treg ose bëhet kontrolli i procesit të prodhimit. Vlerësimi kryhet në bazë të analizave të kryera në laboratorët e akredituar të Institutit, në përputhje me Ligjin për Sigurinë e Ushqimit (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 157/2010, si dhe ndryshimet e tij) dhe aktet nënligjore që burojnë nga Ligji.

Në bazë të të dhënave nga analizat e produkteve ushqimore në Institutin e Shëndetit Publik dhe institucionet e tjera të autorizuara, përgatitet Raporti Vjetor me vlerësimin e gjendjes së sigurisë së ushqimit.

 

Masa dhe aktivitete në kompetenca të Njësia e sigurisë shëndetësore të ushqimit

Në këtë njësi realizohen këto aktivitete:

  1. vlerësimi i rrezikut ndaj shëndetit nga ndotësit mikrobiologjik, kimik ose fizik në ushqim;
  2. vlerësimi i ndotjes kimike të ushqimit nga prodhimtaria dhe tregu vendor, për mbetje të mykotoksinave dhe metaleve të rënda;
  3. vlerësimi i konsumit alimentar ditor mesatar të mykotoksinave dhe metaleve të rënda tek popullata;
  4. përcaktimi i vlerës nutritive (ushqyese) të produkteve ushqimore bazuar në analizat laboratorike dhe me përdorimin e tabelave për përbërjen nutritive.
  5. kurse për njohuritë themelore për sigurinë e ushqimit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, të destinuara për operatorët e ushqimit, në pajtim me Rregulloren për mënyrën e kontrollimit të njohurive dhe dhënien e certifikatave për njohuritë themelore të fituara për higjienën ushqimore dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 118/2015). Për këtë qëllim është përgatitur dhe botuar një Udhëzues për njohuritë themelore për sigurinë e ushqimit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor, të cilin e merr çdo ndjekës i këtij kursi. Ky kurs është i dedikuar për të gjithë personat që vijnë në kontakt me ushqimin brenda profesionit të tyre.

Informacion për kontakt

Personi për kontakt: Prof. d-r. Gordana Ristovska, specialiste e higjienës – Udhëheqëse e Njësisë së sigurisë shëndetësore të ushqimit

Telefoni: +389 70 265 774 / 02 3125 044 lok.22

E-mail:  ristovskagordana@gmail.com ; g.ristovska@iph.mk

Orari i punës: Çdo ditë pune: nga ora 07:30 deri më 15:30


M-r. d-r. Aneta Kostova, specialiste e higjienës dhe ekologjisë shëndetësore

Telefoni:  02 3125 044 lok.119

E-mailkostovaaneta@ymail.com

Orari i punës: Çdo ditë pune: nga ora 07:30 deri më 15:30