Njësia e virologjisë

Njësia e virologjisë, në kuadër të Departamenti i mikrobiologjisë

Informacion për veprimtarinë e cila realizohet në Njësia e virologjisë

Njësia e virologjisë dhe e diagnostikimit molekular është e vetmja e këtij lloji në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ajo për herë të parë u themelua në vitin 1960 me qëllim: ndjekjen, studimin dhe diagnostikimin laboratorik të sëmundjeve virale. Për ta bërë këtë aplikohen metodat më moderne të diagnostikimit serologjik (imunoenzima dhe imunoblot) dhe molekular, si dhe izolimi i viruseve në kulturat qelizore, me ç’rast ndiqet literatura botërore dhe rekomandimet e OBSH-së. Nga viti 2005 kjo Njësi nga OBSH është akredituar si Laborator kombëtar për morbilin dhe rubeolën në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Nga viti 2006 Laboratori për HIV-in është caktuar si Laboratori referent për HIV/AIDS në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në kuadër të së cilit ekziston edhe një këshillimore për testime dhe këshillime falas. Laboratori për gripin nga Ministria e Shëndetësisë është nominuar për Qendër Kombëtare të Influencës dhe është i përfshirë në Programin e OBSH-së për Vlerësimin ekstern të cilësisë për zbulimin e viruseve të influencës. Në këtë Njësi më 17 janar të vitit 2020 për herë të parë në vend u prezantua diagnostikimi i SARS-CoV-2 (Novel corona virus 2019-nCoV). Kjo Njësi është e vetmja në vendin tonë të cilën OBSH e ka angazhuar në procesin e ruajtjes së statusit të një vendi pa poliomielit.

 

Masa dhe aktivitete në kompetenca të Njësia e virologjisë

Analizat që kryhen në këtë laborator:

Detektimi i ARN/ADN me RT PCR të këtyre viruseve:

 1. Human Adeno virus A/B
 2. Coronavirus 229E
 3. Coronavirus HKU1
 4. Coronavirus NL63
 5. Coronavirus OC43
 6. MERC
 7. CoV
 8. SARS CoV-2
 9. Human Metapneumo virus
 10. Human Rhinovirus/Entero virus
 11. Influenza A
 12. Imfluenza B
 13. Parainfluenza virus1
 14. Parainfluenza virus2
 15. Parainfluenza virus3
 16. Parainfluenza virus4
 17. Respiratory Syncytial virus
 18. Morbilli virus
 19. Rubeolla virus
 20. West Nile virus
 21. Denga virus
 22. CHIKU virus
 23. Zika virus
 24. CMV
 25. Epstein Bar virus
 26. Human Herpes virus 6
 27. Varicela Zoster virus
 28. Human Herpes virus 1
 29. Human Herpes virus 2
 30. Human monkeyopx virus (MPXV) 36
 31. Subtipizimi i viruseve të gripit Influenza A dhe B
 32. Zbulimi dhe karakterizimi i varianteve VOC dhe VOI, të virusit SARS –CoV-2

Nga muaji janar i vitit 2021 bëhet sekuencionimi i të gjithë gjenomit të virusit SARS-CoV-2, si dhe i viruseve të tjera nga paneli respirator. Nga muaji korrik i vitit 2022 bëhet zbulimi i MPXV si dhe sekuencionimi i gjenomit të Monkeypox virus. Detektimi i antigjeneve dhe antitrupave të viruseve me:

 1. ELISA – Testi imuno-enzimatik
 2. ELFA – Testi imuno-enzimatik fluoreshent
 3. IEHT – Testi imuno-enzimatik hemilumineshent
 4. IHТ – Testi imuno – kromatik
 5. WB - Western blot test Cytomegalo virus (CMV) IgM
 6. Cytomegalo virus (CMV) IgG
 7. Cytomegalo virus (CMV) IgGAvidity-përcaktimi i vjetërsisë së antitrupave
 8. HAV antitrupa IgM – HAV total antitrupa
 9. HBs antigjen- HBs total antitrupa
 10. HBc total antitrupa
 11. HBc IgM antitrupa
 12. HBe antigjen
 13. HBe total antitrupa
 14. HCV antitrupa
 15. HCV RNA – kuantitativ
 16. HIV 1/2 antitrupa
 17. HIV integral (Ag +At)
 18. HIV duo (P24 Ag +At)
 19. Herpes simplex virus (HSV2) antitrupa IgM
 20. Herpes simplex virus (HSV2) antitrupa IgG
 21. Herpes simplex virus (HSV1) antitrupa IgM
 22. Herpes simplex virus (HSV1 antitrupa) IgG
 23. Herpes zoster virus – Varicela ( VZV) antitrupa IgM
 24. Herpes zoster virus – Varicela ( VZV) antitrupa IgG
 25. Morbilli antitrupa IgM-Morbilli antitrupa IgG
 26. Mumps (parotitis) antitrupa IgM
 27. Mumps (parotitis) antitrupa IgG
 28. Rubeolla antitrupa IgM
 29. Rubeolla antitrupa IgG
 30. West –Nile virus antitrupa IgM
 31. West –Nile virus antitrupa IgG
 32. Hantaan virus antitrupa IgM
 33. Hantaan virus antitrupa IgG
 34. TBE virus antitrupa IgM
 35. TBE virus antitrupa IgG
 36. Congo Crimean Haemoragic Fever virus antitrupa IgM
 37. Congo Crimean Haemoragic Fever virus antitrupa IgG
 38. Parvovirus B19 antitrupa IgM
 39. Parvovirus B19 antitrupa Ig G
 40. Entero virusi ( Rota, Noro,Astro, Adeno)

Në këtë Njësi bëhen edhe testime të imunoenzimave për vërtetimin e antitrupave ndaj këtyre mikroorganizmave:

 1. Borrelia burgdorferi (Lyme boreliosis) antitrupa IgM
 2. Borrelia burgdorferi (Lyme boreliosis) antitrupa IgG
 3. Toxoplasma gondii antitrupa IgM
 4. Toxoplasma gondii antitrupa IgG
 5. Q fever phase ½ antitrupa IgM
 6. Q fever phase ½ antitrupa IgG
 7. Helicobacter pylori antitrupa IgG

Informacion për kontakt

Personi për kontakt: Prof. d-r. Gollubinka Boshevska

Telefoni: 02 312 50 44 lok. 43

E-mail golubinka@yahoo.com