Одделение за контрола и превенција на повреди и насилство

Одделение за контрола и превенција на повреди и насилство, во рамките на Оддел за здравствена статистика и публицистика

Информации за дејноста што се извршува во Одделение за контрола и превенција на повреди и насилство

 1. ја следи и проучува состојбата со повредите и насилството на локално, национално, регионално и глобално ниво;
 2. ги следи и проучува ризик факторите за настанување на повреди и насилство;
 3. води регистри за повреди согласно постоечката легислатива и ЕУ стандардите;
 4. учествува во дизајнирање на национален информативен систем за следење на повредите согласно препораките на СЗО;
 5. изготвува извештаи, анализи и експертски мислења за безбедноста, односно состојбата со повреди и насилство;
 6. изготвува национални програми за контрола и превенција на повредите и насилството;
 7. учествува во изготвување на национална стратегија и акционен план за контрола и превенција на повредите и насилството;
 8. предага соодветни мерки за организација на здравствената служба за контрола и превенција на повредите: пред-болничко згрижување, транспорт на повредениот, болничко згрижуввње и третман и рехабилитација на повредениот;
 9. врши анализа на социјално-медицинските аспекти на повредите и насилството, како и економски анализи на одредени интервентни програми за контрола и превенција на повредите и насилството;
 10. врши здравствено воспитни активности и други активности за промоција на безбедноста во заедницата;
 11. подготвува едукативни и промотивни материјали за безбедноста на сите структури, во сите средини од сите повреди, за широката јавност и мас медиумите;

 

Контакт информации

Контакт телефон: 02 312 50 44 лок. 37

Електронска пошта j.trpkovska@iph.mk / j.tahiri@iph.mk

Работно време: Секој работен ден, од 07:30 до 15:30