Управувачка структура

Директор

Image

Проф. д-р Шабан Мемети

Директор

Управувачка структура

Image

М-р д-р Вјоса Речица

 • Контакт лицеМ-р д-р Вјоса Речица - специјалист по социјална медицина со организација на здравствена дејност, Раководител на Оддел

  Контакт телефон: +389 76 370 122 / 02 2622-237 / факс: 02 3223-354

  02/3125 044 лок. 29

  Електронска пошта vjosa.recica@gmail.com / v.recica@iph.mk

  Работно време: Секој работен ден, од 07:30 до 15:30

Image

Проф. д-р Елена Ќосевска

 • Контакт лицеПроф. д-р Елена Ќосевска, специјалист по социјална медицина со организација на здравствена дејност, раководител на Оддел

  Контакт телефон: +389 70 392 676 / 02 312 50 44 лок. 31

  Електронска поштаkosevska@yahoo.com / e.kosevska@iph.mk

Image

Дипл. фарм. Катерина Старкоска

 • Контакт лице: Дипл. фарм. Катерина Старкоска,спец. по испитување и контрола на лекови

  Контакт телефон: +389 2 3147 070; +389 2 312 50 44 лок. 03 / мобилен: +389 71 223 243

  Електронска поштаk.starkoska@iph.mk

Image

Проф. Зорица Арсова Сарафиновска

 • Контакт лице: Проф. д-р Зорица Арсова Сарафиновска, спец.

  Контакт телефон: +389 70 337 572 / 02 312 50 44 лок.07

  Електронска пошта zarsova2002@yahoo.co.uk, z.arsova@iph.mk

Image

Д-р спец. Дугаѓин Османи

 • Контакт лицеД-р спец. Дугаѓин Османи

  Контакт телефон: +389 76 401 447 / 02 3 125 044 лок.08/ факс: 02 3 223 354

  Електронска пошта d.osmani@iph.mk

Image

Проф. д-р Михаил Кочубовски

 • Контакт лицеПроф. д-р Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена – Раководител на Оддел за здравствена екологија

  Контакт телефон: +389 70 252 381 / 02 3125-044 лок.14/ факс: 02 3223-354

  Електронска пошта kocubov58@gmail.com

Image

Прим. д-р Гордана Кузмановска

 • Контакт лице: Раководител на Оддел – Прим. д-р Гордана Кузмановска

  Контакт телефон: 070-337-573 02/3125-044 лок.06

  Електронска пошта: ijz.epidemiologija@gmail.com

  Работно време: Секој работен ден: од 07:30 до 15:30

Image

Јулијана Томановска

 • Контакт лице: Јулијана Томановска – Раководител на Сектор за административни работи и логистика

  Контакт телефон: 023125044 лок. 38

  Електронска пошта julijana_tomanovska@yahoo.com