Соработка

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

СОРАБОТКА СО ИНСТИТУЦИИ

 1. Министерство за информатичко општетсво и администрацијa
 2. Агенција за право на слободен пристап до информации од јавен карактер
 3. Управа за електронско здравство
 4. Државен завод за статистика
 5. Еуростат
 6. Регионални центи за јавно здравје
 7. Домови за стари лица
 8. Државен санитарен и здравствен инспекторат
 9. Агенција за храна и ветеринарство
 10. Јавни и приватни здравствени установи
 11. Агенцијата за лекови на Р. Северна Македонија (МАЛМЕД)
 12. Производители на фармацевтски производи
 13. Производители на медицински канабис
 14. Државен санитарен и здравствен инспекторат (доставува барања за утврдување на здравствена исправност на доставените примероци)
 15. Производители на козметички производи и средства за употреба во домаќинството од Р.С. Македонија
 16. Застапници на производители на козметички производи

Национални министерства и агенции: здравство, труд и социјална политика, образование и наука, животна средина и просторно планирање, Агенција за храна, Дирекција за радијациона сигурност како и ад-хок соработка со други министерства и агенции;

ИНСТИТУЦИИ СО КОИ СОРАБОТУВАМЕ НА МЕЃУНАРОДНО НИВО

 1. СЗО
 2. ECDC
 3. CDC
 4. SECID
 5. MediLabSecure
 6. Robert Koch Institut

Агенции на ОН кои се занимаваат со здравје: СЗО, УНИЦЕФ, УНДП, УНФПА, како и ад-хок соработка со други агенции.

Инфраструктура на ЕУ, посебно во делот за заштита на потрошувачи и јавно здравје, безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика како и животна средина и климатски промени.

Компании за производство на храна и пијалаци

Фирми за производство и трговија на овошје и зеленчук

Image
Image