Одделение за вирусологија

Одделение за вирусологија, во рамките на Оддел за микробиологија

Информации за дејноста што се извршува во Одделение за вирусологија

Одделението за вирусологија и молекуларна дијагностика е единствено од таков вид во Р.Северна Македонија. Основано е за прв пат во 1960 год. со цел: следење, проучување и лабораториско дијагностицирање на вирусните заболувања. При тоа се применуваат најсовремените дијагностички методи серолошки (имуноензимски и имуноблот), молекуларни, како и изолација на вируси на клеточни култури, при што се следи светската литература и препораките на СЗО. Од 2005 год. на одделението е акредитирано од СЗО за Национална лабораторија за Морбили и Рубеола во Р.Северна Македонија. Од 2006 год. Лабораторијата за ХИВ е назначена за Референтна лабораторија за ХИВ/СИДА во Р. Северна Македонија, во рамките на која функционира и советувалиште за бесплатно тестирање и советување. Лабораторијата за грип е номинирана од страна на МЗ за Национален Инфлуенца центар и е вклучена во Програмата на СЗО за Екстерно оценување на квалитетот за детекција на Инфлуенца вирусите. На одделението на 17 Јануари 2020 за прв пат во државата се воведе дијагностика на пандемскиот SARS –CoV-2 (Novel corona virus 2019-nCoV). Одделението е единствено во државата задолжено од СЗО во процесот на одржување на статусот на земја ослободена од полиомиелитис.  

 

Mерки и активности во надлежност на Одделение за вирусологија

Анализи кои се работат во лабораторијата:

Детекција на RNA/DNA со RT PCR на следниве вируси:

 1. Human Adeno virus A/B
 2. Coronavirus 229E
 3. Coronavirus HKU1
 4. Coronavirus NL63
 5. Coronavirus OC43
 6. MERC
 7. CoV
 8. SARS CoV-2
 9. Human Metapneumo virus
 10. Human Rhinovirus/Entero virus
 11. Influenza A
 12. Imfluenza B
 13. Parainfluenza virus1
 14. Parainfluenza virus2
 15. Parainfluenza virus3
 16. Parainfluenza virus4
 17. Respiratory Syncytial virus
 18. Morbilli virus
 19. Rubeolla virus
 20. West Nile virus
 21. Denga virus
 22. CHIKU virus
 23. Zika virus
 24. CMV
 25. Epstein Bar virus
 26. Human Herpes virus 6
 27. Varicela Zoster virus
 28. Human Herpes virus 1
 29. Human Herpes virus 2
 30. Human monkeyopx virus (MPXV) 36
 31. суптипизација на инфлуенца вирусите Influenza A и B.
 32. детекција и карактризација на варијантите VOC и VOI, на SARS –CoV-2 вирусот.

Од Јануари 2021 се работи секвенционирање на целиот геном на SARS –CoV-2 вирусот, како и на останатите вируси од респираторниот панел. Oд Јули 2022 се работи детекција на MPXV како и секвенционирање на геномот на Monkeypox virus. Детекција на антиген или антитела на вируси со:

 1. ELISA – Ензимски имуно тест
 2. ELFA – Ензимски имуно флуоресцентен тест
 3. IEHT – Имуно ензимски хемилуминисцентен тест
 4. IHТ – Имуно хроматографски тест
 5. WB - Western blot test - Cytomegalo virus (CMV) IgM крв
 6. Cytomegalo virus (CMV) IgG крв
 7. Cytomegalo virus (CMV) IgGAvidity-одредување старост на антитела крв
 8. HAV IgM antitela крв - HAV Totalni antitela крв
 9. HBs antigen крв - HBs totalni antitela крв
 10. HBc totalni antitela крв
 11. HBc IgM antitela крв
 12. HBe antigen крв
 13. HBe totalni antitela крв
 14. HCV antitela крв
 15. HCV RNA – kvantitativen крв
 16. HIV 1/2 antitela крв
 17. HIV integral (Ag +At) крв
 18. Herpes simplex virus (HSV2) IgM antitela крв
 19. Herpes simplex virus (HSV2) IgG antitela крв
 20. Herpes simplex virus (HSV1) IgM antitela крв
 21. Herpes simplex virus (HSV1) IgG antitela крв
 22. Herpes zoster virus – Varicela ( VZV) IgM antitela крв
 23. Herpes zoster virus – Varicela ( VZV) IgG antitela крв
 24. Morbilli IgM antitela крв - Morbilli IgG antitela крв
 25. Mumps (parotitis) IgM antitela крв
 26. Mumps (parotitis) IgG antitela крв
 27. Rubeolla IgM antitela крв
 28. Rubeolla IgG antitela крв
 29. West –Nile virus IgM antitela крв
 30. West –Nile virus IgG antitela крв
 31. Hantaan virus IgM antitela крв
 32. Hantaan virus IgG antitela крв
 33. TBE virus IgM antitela крв
 34. TBE virus IgG antitela крв
 35. Congo Crimean Haemoragic Fever virus IgM antitela крв
 36. Congo Crimean Haemoragic Fever virus IgG antitela крв
 37. Parvovirus B19 IgM antitela крв
 38. Parvovirus B19 Ig G antitela крв
 39. Entero virusi ( Rota, Noro,Astro, Adeno) фецес.

На Одделението се вршат и Имуноензимски тестови за докажување на антитела кон следните микроорганизми:

 1. Borrelia burgdorferi (Lyme boreliosis) IgM antitela крв
 2. Borrelia burgdorferi (Lyme boreliosis) IgG antitela крв
 3. Toxoplasma gondii IgM antitela крв - Toxoplasma gondii IgG antitela крв
 4. Toxoplasma gondii IgG Avidity–одредување старост на Антитела крв
 5. Q treska phase ½ IgM antitela крв
 6. Q treska phase ½ IgG antitela крв
 7. Helicobacter pylori IgG antitela крв.

Контакт информации

Контакт лице: проф.д-р Голубинка Бошевска

Контакт телефон: 02 312 50 44 лок. 43

Електронска пошта golubinka@yahoo.com