Одделение за сметководствено-финансови работи

Одделение за сметководствено-финансови работи, во рамките на Сектор за административни работи и логистика

Информации за дејноста што се извршува во Одделение за сметководствено-финансови работи

 1. Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници,
 2. Правилник за сметководство за буџетите и буџетските корисници
 3. Правилник за сметководствен план на буџетите и буџетските корисници
 4. Правилник за содржината на одделни сметки во сметковниот план за буџетските корисници
 5. Правилник за класификација на приходите
 6. Правилник за класификација на расходите
 7. Правилник за начинот на трезорското работење и контрола на трезорското работење
 8. Упатство за начинот на трезорско работење на ФЗОМ 

 

Mерки и активности во надлежност на Одделение за сметководствено-финансови работи

Одделението за сметководствено-финансови работи ги врши следните работи:

 1. Анализа и изготвување на План за вид и обем на услуги со кој се обезбедуваат средства од ФЗОМ за функционирање на Институтот,
 2. Изготвување на Извештаи на барање на ФЗОМ и Министерство за здравство,
 3. Изготвување на финасиски планови како и пренамена на истите во трезорот на ФЗОМ и следење на извршувањето на договорениот надоместок/финансиски план,
 4. Спроведување на сите видови плаќања преку трезорот на ФЗОМ,подготовка на плата и исплата на истата на вработените,
 5. Врши работи од областа на сметководството,финансиското и материјалното работење,
 6. Следење на остварување на приходите и извршување на трошоците,
 7. Изготвување на периодични и завршни сметки,
 8. Врши следење и примена на законската регулатива од областа на сметководството, материјалното и финансиското работење.

Контакт информации

Контакт лице: Јулијана Томановска – Раководител на одд. за сметководствено-финасиски работи

Контакт телефон: 023125044 лок. 38

Електронска пошта julijana_tomanovska@yahoo.com