Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици

Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици, во рамките на Оддел за здравствена екологија

Информации за дејноста што се извршува во Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици

Одделението за медицина на труд и проценка на здравствени  ризици може целосно и во потполност да ги реализира:

 1. Задачите од член 20 од Законот за безбедност и здравје на работа ( Сл. Весник на РСМ бр.25/2013).
 2. Превентивните медицински прегледи (прегледи пред вработување, периодични прегледи, систематски прегледи) чија содржина е утврдена со Уредбата за видот, начинот и обемот на здравствените прегледи на вработените (Сл. Весник на РМ бр. 60/2013),
 3. вршење на задолжителните прегледи кај работниците професионално изложени на јонизирачко зрачење, а во согласност со Правилникот за здравствени услови за работа со извори на јонизирачко зрачење, како и за мерките, содржината и начинот на вршење на здравствени прегледи на лица кои работат работат со извори на јонизирачко зрачење (Сл. Весник на РМ бр. 28 од 26.02.2010 год.),
 4. воспоставување на националниот биотоксиколошки профил на населението на РСМ, посебно во делот на тешки метали, преку изработката на методологија за хармонизирани процедури за хуман биомомиторинг,
 5. воспоставување на систем за прибирање и обработка на индивидуалните и збирни евиденции од областа на професионалното здравје,
 6. идентификација и приоритизација на здравствените ризици со цел за унапредување на здравјето и работната способност на здравствените работници.

 

Mерки и активности во надлежност на Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици

Одделението за медицина на труд и процена на здравствени ризици континуирано  работи за спроведување на задолжителните превентивни здравствени прегледи, во зависност од ризикот на работното место, а во согласност со Уредбата за видот, начинот и обемот на здравствените прегледи на вработените (Сл. Весник на РМ бр.60/2013).

Здравствените прегледи на вработените кои се вршат од страна на овластените здравствени установи од областа на медицината на труд, при што се користат податоците од изјавата за безбедност на работодавачот, се вршат како:

 1. претходни прегледи,
 2. периодични прегледи,
 3. насочени прегледи, и
 4. систематски прегледи.

Претходните прегледи се вршат заради утврдување на здравствената состојба и работната способност за извршување на работи на работни места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа, постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум и процената на ризикот на работното место и карактеристиките на дефинираните професионални штетности и опасности.Претходните прегледи се вршат:

 1. пред вработување на одредено работно место со зголемен ризик;
 2. при прекин во обавувањето на работата на одредено работно место со зголемен ризик, подолго од 12 месеци;
 3. пред преместување на друго работно место со зголемен ризик; и
 4. при секое утврдување на нов ризик на работното место со зголемен ризик на кое работи вработениот.

Периодичните прегледи се вршат заради следење и оценување на здравствената состојба и работната способност на вработените за вршење на работи на работните места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа, постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум и процената на ризикот на работното место и карактеристиките на дефинираните професионални штетности и опасности.

Насочените прегледи се вршат заради следење и оценување на здравствената состојба и работната способност на вработените за вршење на работи на работните места на кои поради опасности и/или штетности по безбедноста и здравјето при работа постои зголемен ризик од повреди и заболувања, согласно стандардниот минимум и процената на ризикот на работното место и карактеристиките на дефинираните професионални штетности и опасности.

Насочените прегледи се вршат со насочени иследувања и испитувања, во зависност од причината за упатувањето, и тоа:

 1. по завршување на боледување,
 2. по основ на тешка повреда на работа или боледување во траење од најмалку три месеци;
 3. по заболувања или повреди кои не се во врска со работата
 4. ако постои сомневање за намалена работна способност
 5. ако постои сомневање дека дошло до нарушување на здравјето на вработениот заради работа на одреденото работно место;
 6. ако се работи за вработен кој што во период од една година, се повредил при работата, три или повеќе пати; - ако се работи за вработен кој што во период од една година, поради болести или повреди поврзани со работното место, бил пет или повеќе пати болнички лекуван.

Систематски прегледи се вршат согласно стандардниот минимум, заради заштита и унапредување на здравјето и зачувување на работната способност, на секој вработен кој работи на работно место кое според проценката на ризикот на работното место, не претставува работно место со зголемен ризик.

Стандарден минимум како задолжителен дел на сите превентивни здравствени прегледи согласно со член 22 од Законот за безбедност и здравје на работа (Сл. Весник на РСМ бр.25/2013), се состои од:

 1. анамнестички податоци (работна анамнеза, главни тешкотии, сегашна болест, фамилијарна анамнеза , лична анамнеза и социјалноепидемиолошки податоци),
 2. статус по системи и антропометрија (телесна маса, телесна висина и индекс на телесна маса),
 3. основни лабораториски анализи и тоа седиментација, крвна слика (еритроцити, хемоглобин, хематокрит, леукоцити, гликемија, холестерол, триглицериди), урина, шеќер, протеини, билирубин, уробилиноген, седимент,
 4. испитување на функцијата на видот (острина на видот за близина и далечина),
 5. аудиометрија,
 6. спирометрија,
 7. ЕКГ (12) одводи и
 8. радиофотографија на граден кош - по одлука на лекар.

Истовремено, Одделението редовно ќе работи и на извршување на задолжителните прегледи кај работниците професионално изложени на јонизирачко зрачење, а во согласност со Правилникот за здравствени услови за работа со извори на јонизирачко зрачење, како и за мерките, содржината и начинот на вршење на здравствени прегледи на лица кои работат кои работат со извори на јонизирачко зрачење (Сл. Весник на РМ бр. 28 од 26.02.2010 год.).

Целта на здравствените прегледи на лицата кои работат со извори на јонизирачко зрачење и на работно изложените лица е:

 1. да се утврди дека работно изложено лице е здраво и способно за работа со извори на јонизирачко зрачење и дека здравствената состојба на истото и неговата работна способност не e пречка за вршење на таа работа;
 2. да се следи здравствената состојба на работно изложеното лице за време на вршење на работата особено во однос на согледување на некои промени во здравствената состојба кои може да претставуваат пречка за продолжување на вршење на таа работа
 3. да се утврди влијанието на изложеноста на јонизирачкото зрачење врз здравјето на работно изложеното лице кога е надмината или се претпоставува дека е надмината границата на доза согласно прописите за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност.

-Каде се вршат овие прегледи ?

* Во ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија ;

-Начин на плаќање

* Во готово или фактура

Во Одделението редовно се прибираат и обработуваат тримесечните извештаи за видот, начинот и обемот на извршените услуги од страна на 40-те овластени установи за медицина на труд во Републиката . Врз основа на добиените извештаи се објавува Годишен извештај за извршена работа во овластените установи за медицина на труд за таа година .

Во Одделението исто така се прибираат и обработуваат податоците за повреди на работа и се објавува Годишниот извештај за повреди на работа за таа година.

Во одделението редовно ќе се работи на развој на методологии и водичи за добра практика за работниците, работодавачите и професионалците од областа на БЗР во услови на пандемија од КОВИД-19.

Вработените и понатаму ќе бидат вклучени во спроведување на епидемиолошки анкети и идентификација на контактите на лица кај кои е утврдено дека се позитивни на САРС-КоВ-2 вирусот.

Во одделението се спроведува вакцинација против сезонски грип на здравствените работници.

Контакт информации

Контакт лице: Д-р Фљамуре Зеќири Кека, специјалист по медицина на труд - Раководител на Одделение за медицина на труд и проценка на здравствени ризици

Контакт телефон: +389 70 326 649, службен: +389 71 211 563  02/3125 044 лок.47

Електронска поштаmedicinanatrud@iph.mk, dr.flamure@hotmail.com

Работно време: Секој работен ден: од 07:30 до 14:30