Одделение за здравствена промоција и менаџмент во здравството

Одделение за здравствена промоција и менаџмент во здравството, во рамките на Оддел за здравствена промоција и следење на болести

Информации за дејноста што се извршува во Одделение за здравствена промоција и менаџмент во здравството

 1. спроведува здравствено-воспитна дејност преку изработка на глобални и специфични национални програми за здравствено воспитание;
 2. организира и спроведува здравствено промотивни кампањи, едукативни работилници, трибини и друг вид манифестации;
 3. ја следи реализацијата и евалуацијата на резултатите;
 4. соработува со меѓународни организации заради остварување на активности во врска со промоцијата на здравјето;
 5. дава стручно-методолошка помош таму каде што е потребна;
 6. учествува во образовната дејност и едукацијата на здравствените кадри од сите профили, од областа на здравственото воспитание;
 7. непосредно соработува со средствата за јавно информирање, хуманитарните организации, здруженија и асоцијации од земјата и од странство;
 8. спроведува публицистичка дејност преку изработка на публикации и здраствено-воспитни средства (брошури, плакати, летоци и др.);
 9. спроведува научно –истражувачки проекти од областа на здравството.
 10. го следи и проучува системот на финансирање на здравствена дејност и предлага мерки за негово унапредување;
 11. врши анализа на материјално-финансиската состојба на здравството (Фондот за здравствено осигурување и здравствените организации);
 12. врши анализа на расходите за здравствена заштита во јавниот и приватниот сектор, по дејности;
 13. го следи и анализира чинењето на одделните здравствени услуги дефинирани со основниот пакет на услуги;
 14. ги следи и анализира здравствените индикатори за потрошувачката во здравството;
 15. врши евалуација на функционалната активност и искористеноста на здравствената служба;
 16. избира, припрема и анализира демографски и други показатели за оценка на потребите и барањето на населението за одделни видови на здравствена заштита (по дефинирани групи на население);
 17. учествува во унапредувањето на методологијата и изборот на податоците за економска анализа на здравствената заштита на населението;
 18. учествува во подготовката и реализацијата на стручни и научни проекти од областа на организацијата, економиката и информатиката во здравството;
 19. обезбедува стручно-методолошка помош на здравствените организации, од областа на социјалната медицина и економиката во здравството;
 20. изведува едукација и стручно усовршување на медицинските и други кадри од различни профили, од областа на економиката во здравството.

 

Контакт информации

Контакт лице: Прим. д-р Весна Стамболиева, специјалист по социјална медицина со организација на здравствена дејност, раководител на одделение

Контакт телефон: +389 70 359 765 / 02 312 50 44 лок.29

Електронска пошта stambolievavesna@yahoo.com / v.stambolieva@iph.mk