Финансиски извештај за годишна сметка за 2022 година