Репрезентативноста на јавно-здравствениот сегмент во државата преку активностите на Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија и 10-те регионални центри за јавно здравје, сигнификантна е на осмислениот и реализиран квантум на експертски мислења, извидувања и контроли, аналитички иследувања и процена на ризик, во креирање на посебностите од терен како индивидуална слика, сé до нивно збирно анализирање како општа слика.

00 +

00 +

00 +

00 +

Image
Image

Etiketa Ekologjike BE për letrën e printuar

Image
Image

Harta e shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2020, PJESA 3

Image
Image

HARTA E SHËNDETËSISË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2020, PJESA 3

Image
Image

HARTA E SHËNDETËSISË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË VITIN 2020, PJESA 2