Гостин: д-р Владимир Миќиќ – Институт за јавно здравје на Република Македонија